A tájékoztatás célja

Jelen tájékoztató a JogaNatura.hu oldalon keresztül Nemes Mónika által nyújtott személyesen vagy internet útján elérhető illetve letölthető szolgáltatások, valamint közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések (pl. Hírlevél, eDM) során felmerülő személyes adatkezelésre vonatkozik.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldal adatkezelését szabályozza: https://joganatura.hu.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://joganatura.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Az Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

Név: Nemes Mónika
Cím: 1113 Budapest, Kenese u. 9.
Email cím: info@joganatura.hu
Telefon: +36 20 460 3003

A kezelt személyes adatok köre

Az érintett által megadott valamennyi személyes adat. A Kapcsolatfelvételi űrlapon megadott név, email cím; a Hozzászólásnál megadott név, email cím; a Szolgáltatás megrendelésénél megadott név, email cím; a Számla kiállításához szükséges számlázási név és cím.

A JogaNatura.hu Szolgáltatásai során a felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében különféle cookie-k (pl. egy munkamenetre szóló vagy tartós böngésző cookie, stb.) elhelyezésére kerülhet sor. A cookie kis adatcsomag, amely a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat gyűjti, illetve tárolja.

A felhasználói élmény fokozása, a Szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kiaknázása érdekében a JogaNatura.hu statisztikai céllal, nem beazonosítható módon a Felhasználók egyes technikai adatait, valamint konverziós eseményeit tartalmazó kimutatást jelenít meg a képernyőn saját maga számára.

Hozzászólás beküldésekor a hozzászólási űrlapban megadottakon kívül begyűjtésre kerül a hozzászóló IP címe és a böngészőazonosító karakterlánc a kéretlen tartalmak kiszűrése céljából.

Egy személytelenített, az e-mail címből előállított karakterlánc (hashnek szokás nevezni) kerül továbbításra a Gravatar szolgáltatás felé, ha ez az oldalon használatban van. A Gravatar szolgáltatás feltételei az alábbi címen tekinthetőek meg: https://automattic.com/privacy/. A hozzászólás elfogadása után, a hozzászólásunk tartalma és a profil képünk is megjelenik nyilvánosan.

Hozzászólás írása után a honlap a megadott nevet, e-mail és web címet sütiben eltárolja. A tárolás csak kényelmi célokat szolgál, hogy a következő hozzászóláskor ne kelljen automatikusan kitölteni. A sütik lejárati ideje 1 év.

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Az adatkezelés jogalapja és célja

Tájékoztatjuk, hogy a JogaNatura.hu használatával, szolgáltatás megrendelésével illetve igénybevételével Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatait Nemes Mónika az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kezelje.

Az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt szabályokat az előzetes tájékoztatásra vonatkozó követelményeket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, és a természetes személyeknek a személyes adatok védelme tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 sz. EU rendelet (általános adatvédelmi rendelet) alapján alkottuk meg.

A személyes adatok Nemes Mónika általi felvétele és kezelése egyes Szolgáltatások (pl. tanácsadás, tanfolyam, stb.) igénybevétele esetén jogszabályon – így az adózási és számviteli kötelezettségeket szabályozó évi CXVII., 2000. évi C. és 2003. évi XCII. törvényeken – alapul. Eltérő rendelkezés hiányában az adatkezelés a Felhasználó önkéntes hozzájárulásán alapul.

Az adatkezelés célja a Szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás(ok) nyújtása körében a cél a Felhasználók azonosítása, a többi Felhasználótól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, a Szolgáltatások fejlesztése érdekében statisztikák, elemzések készítése, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, eDM, stb.), Felhasználó által generált tartalmak (pl. hozzászólás, chat, fórum, stb.) közzétételéhez tárhely biztosítása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az érintett Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, illetve a Szolgáltatás igénybevételi folyamatának lezárásáig kezeljük. Hozzájárulását visszavonhatja írásban, a leiratkozás feliratra kattintva, vagy az Adatkezelő címére küldött levél útján is kérheti a megadott adatainak törlését.

A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában Adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

A JogaNatura.hu által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A JogaNatura.hu által a Felhasználó végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a cookie meghatározott időtartamának lejártáig (1 hét). A JogaNatura.hu által a Felhasználó végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség.

Ha hozzászólunk, a hozzászólás és annak metaadatai nem meghatározható ideig a rendszerben maradnak. Ennek célja, hogy az összes ezt követő bármely hozzászólás általunk megismertté és jóváhagyottá váljon, azaz ne kerüljön fel a moderálandó hozzászólások listájára.

Rendelkezés személyes adatokkal

A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését az Adatkezelő elérhetőségein írásban (pl. módosítás vagy leiratkozás feliratra kattintva, vagy email útján). A Felhasználó – a kötelező adatkezelés kivételével – törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását az Adatkezelő elérhetőségein írásban (pl. módosítás vagy leiratkozás feliratra kattintva, vagy email útján).

A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás (pl. Hírlevél, eDM, stb.) bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az Adatkezelő elérhetőségein írásban.

A Felhasználó személyes adatait töröljük, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

A Szolgáltatás megszűnésével – a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – töröljük a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait. A Szolgáltatás átnevezése, átalakítása, más Szolgáltatással való egyesítése nem jelenti a Szolgáltatás megszűnését.

A weboldalon regisztrált fiók vagy hozzászólás írása esetén kérhető a személyes adatok export fájlban történő megküldése, amely bármilyen adatot tartalmaz, amit korábban a felhasználó rendelkezésünkre bocsátott.

Adatbiztonsági intézkedések

Adatkezelő minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

A Felhasználó a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az Adatkezelőnél tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, és kezdeményezheti azok törlését vagy zárolását, ha a Felhasználó megfelelően igazolja személyazonosságát és az érintett adatokkal fennálló kapcsolatát.

Adatkezelő az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó igények bejelentésére többféle módon lehetőséget ad: írásban, email útján, felhasználói fiókban, stb.

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat.

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Az adatok megismerésére az Adatkezelő adminisztrátor munkatársa jogosult.

Adatfeldolgozók

Tárhelyszolgáltató: EVOLUTIONET Kft.
Székhely: 7342 Mágocs, Széchenyi utca 75.
Honlap: domain-tarhely.net

Hírlevélküldés, eDM üzenet: MailChimp, The Rocket Science Group, LLC
Székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000
Atlanta, GA 30308 USA
Honlap: mailchimp.com

A látogatók által beküldött hozzászólásokat automatikus spamszűrő szolgáltatás ellenőrizheti.

A személyes adatok tárolása

Az adatok tárolása az adatfeldolgozó tárhely szerverén történik.

2019. május 24.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements